หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่า อังกฤษ


              ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล


             อังกฤษ เป็นประเทศนึงที่น่าสนใจของใครหลายคน ที่ต้องการไปเยี่ยมเยือนซะครั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวในยุโรป แห่งนึงที่น่าจดจำ แต่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษนั้น คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคนึงของคนไทย ที่อาจทำให้หลายคนกังวล หรือรู้สึกว่าการไปประเทศอังกฤษนั้น ยุ่งยาก จนทำให้ล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อน เนื่องจากเจอขั้นตอน และการจัดเตรียมเอกสารมากมาย ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่หากวันนี้ท่านที่ยังมีความพยายามอยู่ และเจอปัญหาที่มีความยุ่งยากอยู่ ท่านสามารถใช้บริการกับทางเราได้ครับ โดยมีผู้เชียวชาญให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตประเทศอังกฤษได้โดยตรง จากการขอยื่นวีซ่าอังกฤษมากกว่า10ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ พร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ข้อมูลและออกแบบแผนการเดินทางเฉพาะของท่านได้อย่างถูกต้อง


รับทำวีซ่า อังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

รับทำวีซ่า อังกฤษ

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษประมาณ 4,400 บาท วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศอังกฤษและการพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป        ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษนั้นหลักๆแล้วมีอยู่ 2 แบบคือ


             - มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้อุปถัมภ์ชาวอังกฤษ อาจจะเป็นเพื่อน, ญาติ หรือแฟน)

             - ไม่มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้ขอวีซ่าออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในอังกฤษ จนกระทั่งกลับถึงเมืองไทย)


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,400.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น)7,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าอังกฤษ
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           หลักฐานการทำงาน
               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
           การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
           กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
           หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
           กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

>>> ดูข้อมูล ประเทศอังกฤษ <<<   วีซ่าถาวรอังกฤษ

             

การขอวีซ่าถาวรอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวรอังกฤษประมาณ 55,000 บาท ผู้ขอวีซ่าจะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเฉพาะวัณโรคซึ่งต้องทำการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และต้องผ่านการทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (เอวัน), วีซ่าถาวรอังกฤษมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอังกฤษได้หลายครั้งในระหว่างเวลา 2 ปี

รับทำวีซ่า อังกฤษที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

             
นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รับทำวีซ่า อังกฤษ           Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
          บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
          ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ 183
          ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
          เบอร์โทร : 0-2800-8050
          เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น.
          เวลารับ : 15.00 น. - 16.30 น.
          Website: http://www.vfs-uk-th.com/
          Embassy Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk/


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>