หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น


             วีซ่าท่องเที่ยว สถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวได้ 15 วัน กรณีพำนักในญี่ปุ่นมากกว่า 15 วัน จะต้องทำการขอวีซ่า หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ ทางเรามีบริการรับทำวีซ่าญี่ปุ่น สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ที่อยู่ที่ญี่ปุ่น และติดต่อธุรกิจ (รวมทั้งเดินทางไป ประชุม, ดูงาน, สัมนา) สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย


              ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูตญี่ปุ่นได้แล้ว แต่สามารถยื่นผ่านตัวแทนหรือที่เรียกว่า VFS ซึ่งเป็นตัวในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล

รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น


วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น


รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ หรืออาจมีการใช้เวลาพิจารณาการขอวีซ่าญี่ปุ่นมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขอวีซ่าเช่นผู้ขอวีซ่าครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นต้น (เร็วที่สุด ภายใน 5 วันทำการ) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ 1,120 บาท วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีอายุมากที่สุด 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วซึ่งระยะเวลาของวีซ่าญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตว่าจะอนุมัติให้กี่วัน ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตจะติดวีซ่าญี่ปุ่นให้ในหนังสือเดินทาง


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,120.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าญี่ปุ่น
           หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เรื่มนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้เตรียมไปด้วย
           ใบคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
           แบบสอบถาม ต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อขอวีซ่าญี่ปุ่นด้วย ถ้าไม่กรอกแบบสอบถามหรือมีข้อความที่เป็นเท็จในการกรอกแบบสอบถาม จะถูกปฎิเสธคำรองขอวีซ่าญี่ปุ่นทันที (มีแบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาน 2x2 นิ้ว รูปสีหรือขาวดำก็ได้ พื้นหลังสีอ่อน ห้มมีลวดลาย ห้ามตกแต่งภาพ รูปต้องชัดเจน และต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (เตรียมรูปไปเผื่อไว้ด้วยก็ดี)
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           หนังสือรับรอง แล้วแต่ลักษณะของผู้ที่จะไป เช่น
                 นักเรียน: อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนจริงจากทางสถานศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือเอกสารรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัท ของผู้อุปการะ
                 พนักงานบริษัท: ก็ต้องมีหนังสือรับรองว่าคุณทำงานจริงจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยต้องระบุตำแหน่ง วันที่ท่านเริ่มงาน เงินเดือน และระยะเวลาในการขอพักร้อนของท่าน
                 แม่บ้าน(ไม่ได้ทำงาน): ก็ต้องมีหนังรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัท ของผู้อุปการะมี ในกรณีที่ไม่มีผู้อุปาการะและไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนบริษัท ท่านต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ของท่านอย่างละเอียด เป็นต้น ใช้ตัวจริง 1 ใบ
       หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี สำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรกหรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากที่ไปประเทศญี่ปุ่นมา) ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
       สมุดบัญชีเงินฝาก ใช้ตัวจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด สำหรับผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตลอดการเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่เป็นข้าราชการ, พนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหล้กทรัพย์, พนักรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้)

รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น2

             มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าญี่ปุ่นซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าญี่ปุ่น โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปญี่ปุ่นของท่านอย่างสมบูรณ์แบบรับทำวีซ่า ญี่ปุ่น3

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น15 ยูนิต C
          การรับคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)
          การคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น.(ไม่มีพักกลางวัน)
          และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 12:30 น.
          เบอร์โทร : 02-632-1541-4
          Website: http://www.th.emb-japan.go.jp/th/


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>