Home
       Service of Visa Application
             British visa application   British visa application
             US visa service   US visa service
             Australian visa service   Australian visa service
             France Visa Service   France Visa Service
             Canada Visa Service   Canada Visa Service
             Newzealand Visa Service   Newzealand Visa Service
             Ireland Visa Service   Ireland Visa Service
             Spain Visa Service   Spain Visa Service
             Czech Visa Service   Czech Visa Service
             Schengen Visa Service   Schengen Visa Service
             Germany Visa Service   Germany Visa Service
             Italy Visa Service   Italy Visa Service
             Sweden Visa Service   Sweden Visa Service
             Belgium Visa Service   Belgium Visa Service
             Denmark Visa Service   Denmark Visa Service
             Norway Visa Service   Norway Visa Service
             Finland Visa Service   Finland Visa Service
             Netherlands Visa Service   Netherlands Visa Service
             Hungary Visa Service   Hungary Visa Service
             Indian Visa Service   Indian Visa Service
             Japanese visa service   Japanese visa service
             Chinese Visa Service   Chinese Visa Service
             Vietnam visa service   Vietnam visa service
             Myanmar Visa Service   Myanmar Visa Service
             Korea Visa Service   Korea Visa Service
       Marriage Registration
       Translation of documents
       Other services
       Information
       Map
       About Us
       Contact Us
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าฮังการี

Hungary Visa Service


              ปัจจุบันประเทศฮังการี เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการขอวีซ่าค่อนข้าง เพราะมีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในระดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีคนเดินทางอยากไปอยู่ ทำงาน หรือท่องเที่ยวค่อนข้างมาก สำหรับ Candovisa นั้นมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ขอวีซ่าเดนมาร์กให้แก่ลูกค้าโดยสำเร็จทุกราย ไม่ว่าจะปัญหาแบบไหนๆของลูกค้า ทางเราก็สามารถนำพาท่านให้ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ จนสำเร็จทุกราย หากท่านได ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกในการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ทาง Candovisa พร้อมให้บริการปรึกษาแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา

             ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตฮังการีโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

รับทำวีซ่า ฮังการี
รับทำวีซ่า ฮังการี

วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี (วีซ่าเชงเก้น)

                การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศฮังการี ของคนไทยนั้นจะต้องขอเป็น Schengen ว๊ซ่า เป็นเอกสารที่แสดงให้ว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศฮังการี สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวฮังการีนั้น วีซ่าประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับเยี่ยมคนรัก ญาติพี่น้อง หรือติดต่อธุรกิจ ซึ่งต้องไม่ทำงาน ซึ่งสามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,500.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,500.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับทางสถานทูตและอัตราแลกเปลี่ยน

เอกสารยื่น วีซ่าฮังการี
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
           จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
           หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
           หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
           ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า ฮังการี
   ประเภทของวีซ่า Schengen
              Airport transit visa (A) : วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าไปในเขตที่ใช้เดินทางระหว่างประเทศของสนามบิน และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยวบินที่จะเดินทางออกไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ผู้ที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้เท่านั้นที่ต้องยื่นขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องในสนามบิน: อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ แคเมอรูน อีริเธีย เอธิโอเปีย กาน่า กิเนีย อิหร่าน อิรัก เลบานอน ลิเบเรีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ รวันดา เซเนกัล เซียรา ลีโอน โซมาเลีย ศรีลังกา ซูดาน ซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

              Transit visa (B) : วีซ่าผ่านเข้าฮังการีอนุญาตให้ผู้ที่มีวีซ่านี้ผ่านเข้าฮังการีได้ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งต้องไม่เกิน 5 วันในแต่ละครั้งที่ผ่าน

              Short stay visa (C) : วีซ่าระยะสั้นอนุญาตให้เดินทางเข้าออกฮังการีได้ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันติดต่อกัน ถ้าหากระยะเวลาไม่ติดต่อกัน สมารถพำนักอยู่ในฮังการีรวมแล้วไม่เกิน 90 วันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรก


        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รับทำวีซ่า ฮังการี
          Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          EMBASSY OF HUNGARY : สถานทูตฮังการี
          ที่ตั้ง : ชั้น 20 ตึกโอ๊คทาวเวอร์, เพรสซิเด้นท์คอนโดมิเนี่ยม 99
          ถ.สุขุมวิท 24 กทม. 10110
          เบอร์โทร : 02-661-1150-2
          โทรสาร : 02-661-1153
          เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8.00 น. - 14.00 น.
          ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
          เวลายื่น : 9.00 น. - 12.00 น. วันอังคารและวันพุธ หยุด
          เวลายื่น : 9.00 น. - 12.00 น. วันอังคารและวันพุธ หยุด


Period of visa application.

Translation, linguistic service

Frequent questions.

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              Period of visa application in
      country: It takes different time,
      in most cases, 30 days or less,
      by dividing the visa into 3 types;

                 Temporary visa.
                 Permanent visa.
                 Yearly visa.
                                              Read more. >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

       Candovisa Translation Center develops the
quality checking system from the method of
work acceptance until the final checking
to ensure that the translation
work we deliver to our customer is most
accurate with the original.

       The translation service, One Call Service,
is the simple procedure..

                                            Read more. >>
ขอ visa

     1. On visa application, which documents
       must be prepared ?
     2. When to apply for visa ?
     3. For travelling to France, must apply for
       Schengen visa or not ?
     4. Could the consulate require additional
       documents for the visa aplication ?
     5. By what methods could the passport be
       obtained ?
                                                Read more. >>