Home
       Service of Visa Application
             British visa application   British visa application
             US visa service   US visa service
             Australian visa service   Australian visa service
             France Visa Service   France Visa Service
             Canada Visa Service   Canada Visa Service
             Newzealand Visa Service   Newzealand Visa Service
             Ireland Visa Service   Ireland Visa Service
             Spain Visa Service   Spain Visa Service
             Czech Visa Service   Czech Visa Service
             Schengen Visa Service   Schengen Visa Service
             Germany Visa Service   Germany Visa Service
             Italy Visa Service   Italy Visa Service
             Sweden Visa Service   Sweden Visa Service
             Belgium Visa Service   Belgium Visa Service
             Denmark Visa Service   Denmark Visa Service
             Norway Visa Service   Norway Visa Service
             Finland Visa Service   Finland Visa Service
             Netherlands Visa Service   Netherlands Visa Service
             Hungary Visa Service   Hungary Visa Service
             Indian Visa Service   Indian Visa Service
             Japanese visa service   Japanese visa service
             Chinese Visa Service   Chinese Visa Service
             Vietnam visa service   Vietnam visa service
             Myanmar Visa Service   Myanmar Visa Service
             Korea Visa Service   Korea Visa Service
       Marriage Registration
       Translation of documents
       Other services
       Information
       Map
       About Us
       Contact Us
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

France Visa Service


              หลายท่านที่ต้องการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศสนั้น มักจะคิดว่าการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสเป็นเรื่องยาก ทั้งจะพบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตกำหนด แต่จริงๆแล้ว ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในกลุ่มสัญญาเชงเก้น ที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อีก 25ประเทศ ปัจจัยสำคัญของการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสคือหลักฐานการเงินที่ต้องมีเงินมากพอ และเป็นเงินที่ถูกต้อง มีความหมุนเวียนต่อเนื่องในบัญชีธนาคารของคุณ หรือหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของการเงินคุณ บางครั้งการยื่นขอมักพบปัญหาการยื่นเอกสารไม่ครบเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ต้องเสียเวลาไปยื่นใหม่ ทางCandovisa พร้อมให้บริการแก่ บุคคลทั่วไป เป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม อย่างครบวงจร โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สถานทูตให้เสียเวลา
รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส               ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตฝรั่งเศสโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

             - สำหรับวีซ่าไม่เกิน 90วัน ต้องยื่นคำร้องวีซ่าระยะสั้น เรียกว่า “วีซ่าเช็งเก็น”

             - สำหรับการเดินทางมากกว่า 90วัน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว ประเภทของวีซ่าระยะยาวที่ร้องขอ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเหตุผลในการเดินทาง


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต3,700.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว3,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ไม่รวม Booking ตั๋วเครื่องบินและโรงเเรม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร บริการศูนย์ยื่น TLS ประมาณ 1,100 บาท กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย กรณีเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าตัวจริง+สำเนา ( แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ) พร้อมบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน และ บัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารยื่น วีซ่าฝรั่งเศส
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
           สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงพร้อมสำเนาทุกหน้า Statement (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
           กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
           ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
           ประกันการเดินทางวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


   สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
              หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d' accueil) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie“) ตัวจริงพร้อมสำเนา
              หนังสือรับรองของผู้เชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก
              หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
              สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
              สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
              เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า
             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส           Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
          ประจำประเทศไทย
          ที่ตั้ง : 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175
          ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
          ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
          เบอร์โทร : 02-696-3888
          เวลาทำการ จันทร์ศุกร์ : 8.00 น. - 11.30 น.
          เวลายื่น : 8.30 น. - 11.30 น.
          เวลารับ : 8.30 น. - 16.00 น.
          ระยะเวลา 10 วันทำการขึ้นไป


Period of visa application.

Translation, linguistic service

Frequent questions.

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              Period of visa application in
      country: It takes different time,
      in most cases, 30 days or less,
      by dividing the visa into 3 types;

                 Temporary visa.
                 Permanent visa.
                 Yearly visa.
                                              Read more. >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

       Candovisa Translation Center develops the
quality checking system from the method of
work acceptance until the final checking
to ensure that the translation
work we deliver to our customer is most
accurate with the original.

       The translation service, One Call Service,
is the simple procedure..

                                            Read more. >>
ขอ visa

     1. On visa application, which documents
       must be prepared ?
     2. When to apply for visa ?
     3. For travelling to France, must apply for
       Schengen visa or not ?
     4. Could the consulate require additional
       documents for the visa aplication ?
     5. By what methods could the passport be
       obtained ?
                                                Read more. >>