หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย


              ประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ด้วยมาตราฐานความเป็นอยู่ต่างๆ หรือค่าครองชีพของประชาชน จัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยที่เดียว ทั้งสภาพอากาศที่น่าอยู่ มีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลาย เชื้อชาติหลายเผ่าพันธื ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศ รวมไปถึงสวัสดิการรัฐที่ดีเยี่ยม ผู้คนที่เป็นมิตร อีกทั้งรัฐบาลของออสเตรเลียมีนโยบาลเปิดรับ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการยืนของวีซ่าถาวร สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งรากฐานถาวรในประเทศออสเตรเลียได้


              สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน (Australia Tourist Visa) สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ ทางทีมงาน Candovisa รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมาโดยตลอด


รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย


รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเสียใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียประมาณ 4,900 บาท วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีอายุ 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือลูกที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย ไปเยี่ยมแฟนชาวออสเตรเลีย ไปท่องเที่ยวเอง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการเตรียมเอกสารของแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียแต่ละท่าน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต4,900.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว4,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าออสเตรเลีย
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           หลักฐานการทำงาน
               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
           การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
           กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
           กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
           หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
           กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด   วีซ่าถาวรออสเตรเลีย


             การขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียใช้เวลาทำการประมาณ 10-12 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียประมาณ 190,000 บาท ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียจะต้องคัดประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจแห่งชาติ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียและบุตรทุกคน (ถ้ามี) จะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเข้ารับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดมาเท่านั้น ผลตรวจนั้นจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่าของผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าถาวรออสเตรเลียมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งในระหว่างช่วงเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
การขอวีซ่าออสเตรเลียผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองก็ได้รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทางสถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
          Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าออสเตรเลีย
          บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
          ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี์ สุขมวิท ซอย13
          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
          เบอร์โทร : 0-2118-7100
          เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น.
          เวลารับ : 10.00 น. - 16.30 น.
          Website: https://www.vfsglobal.com/
          Embassy Website: http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/contact_us.html


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>